VAB verzekeringen


Algemene voorwaardenVAB-Anulatieverzekering

4.50% van de totale reissom 

Dit informatiedocument heeft tot doel je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Het document is niet
gepersonaliseerd op basis van je specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie over de
gekozen verzekering en je verplichtingen kan je de precontractuele en contractuele voorwaarden van deze verzekering raadplegen.

Welk soort verzekering is dit?

De tijdelijke VAB-Annulatieverzekering is een collectieve verzekering die VAB nv heeft afgesloten bij KBC Verzekeringen. Deze verzekering biedt een oplossing als je je reis moet annuleren of onderbreken.

Wat is er verzekerd?

De volgende gebeurtenissen komen in aanmerking als een geldige reden om je reis te annuleren of vroegtijdig te beëindigen:

 • Gezondheidsredenen: ziekte,ongeval, overlijden, enz 
 • Sudies en werk, herexamens, ontslag, enz
 • Overheid en reisformaliteiten
 • gemist van vliegtuig, boot, trein.

Wat is niet Verzekerd?

Volgende gebeurtenissen komen niet in aanmerking als geldige reden om je reis te annuleren of vroegtijdig te beëindigen:

 • Gebeurtenissen die je kende toen je de reis boekte of deze verzekering sloot en die dermate zeker zijn dat de annulatie niet meer als onverwacht kan worden beschouwd.
 •  De verwikkelingen of verergering van een bestaande ziekte die als een normaal verloop van de ziekte kunnen worden beschouwd en gekend waren op het ogenblik dat de reis geboekt werd.

Zijn er Dekkingsbeperkingen?

 • Het is een tijdelijke verzekering, beperkt tot de duur van de reis. De verzekering geld gedurende maximaal 120 dagen 
 • Onder reis verstaat VAB een verplaatsing in het binnen- of buitenland met minstens 1 geboekte overnachting of waarvan aan de hand van een retourticket kan worden aangetoond dat het om een verblijf van minstens 2 aaneengesloten dagen gaat
 • Overmacht kan ingeroepen worden als een geldige reden voor uitsluiting van de waarborgen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

 • Bij het afsluiten van het contract moet je ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico bezorgen
 • Als er zich tijdens de looptijd van het contract wijzigingen voordoen aan het risico waarvoor je verzekerd bent, moet je dat melden
 • Je moet alle opgenomen voorzorgsmaatregelen treffen om te vermijden dat een schadegeval zich voordoet 
 • Bij een schadegeval moet je dat melden binnen de termijn bepaald in de algemene voorwaarden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te beperken

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in geografisch Europa inclusief België voor zover er minstens 1 overnachting buiten domicilie plaatsvindt.

Wanneer en hoe betaal ik? 

Je moet de premie betalen op het moment dat je de verzekering afluit, Je ontvangt hiervoor een uitnodiging tot betaling.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De begindatum en de duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De duur moet de heenreis, het verblijf ter plaatse en de terugreis omvatten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekeringen eindigen om 24u op de datum die in de bijzondere voorwaarden als einddatum van de reis is vermeld. De polis wordt op de einddatum niet verlengd.
Annulerings- en Bijstandsverzekering


€4.50 per persoon per dag 

Dit informatiedocument heeft tot doel je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Het document is niet
gepersonaliseerd op basis van je specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie over de
gekozen verzekering en je verplichtingen kan je de precontractuele en contractuele voorwaarden van deze verzekering raadplegen.

Welke soort verzekering is dit?

De tijdelijke VAB-Vakantiepakket met Bagage is een collectieve verzekering die VAB nv heeft afgesloten bij KBC Verzekeringen. Deze verzekering biedt het hele jaar door een oplossing als er iets misloopt tijdens je vakantie of reis met de personen en je bagage of als je
deze dient te annuleren of te onderbreken.

Wat is verzekerd?

Verzekering Reisbijstand (personen) 

 • Deze verzekering dekt hoofdzakerlijk gezondheidsproblemen bij reisziekte, ongeval, enz. en de ongemakken die daarmee gepaard gaan, zoals hospitalisatie, repatriëring, gedwongen verlengd verblijf, overkomst van familieleden, dringende hulp, enz.
 • De medische kosten in het buitenland worden vergoed tot €1.000.000 per persoon

Bagageverzekering 

 • Diefstal met geweld, bedreiging of braak uit een voertuig, uit je verblijf of op je persoon
 • Beschadiging of vernieling door een plotse en onverwachte gebeurtenis, zoals een aanrijding
 • niet of beschadigd afleveren van bagage door de vervoersmaatschappij
 • De bagage en voorwerpen worden verzekert tot max. €1.250 per persoon

Annulatieverzekering 


De volgende gebeurtenissen komen in aanmerking als een geldige reden om je reis te annuleren of vroegrijdig terug te keren

 • Gezondheidsredenen: ziekte, ongeval, overlijden, enz. 
 • Studies en werk, herexamen, ontslag, enz.
 • Overheid en reisformaliteiten
 • Gemist vertrek van vligtuig, boot of trein.

Wat is niet verzekerd?

Verzekering Reisbijstand (personen)

 • Verwikkelingen van de zwangerschap na de 24ste week, de bevalling of vrijwillige zwangerschapsonderbreking
 • Ziekten die bij aanvang van de reis bestaan, tenzij er zich tijdens de reis een abnormale of onverwachte verergering voordoet
 • Beoefenen van sporten zoals motorsporten, snelheidssporten, alpinisme, gevechtsporten, luchtsporte.

Bagageverzekering 

 • Schade aan het goed zelf, door het loutere feit dat je het gebruikt 
 • Schade aan het goed door reiniging, bewerking of herstelling 
 • Schade die je opzettelijk hebt toegebracht 
 • Gehele of gedeeltelijke beschadiging en diefstal van sportmateriaal (uitgezonderd ski's) 
 • Schade ingevolge een betaalde of winstgevende sportbeoefeningen, trainingen inbegrepen.

Annulatieverzekering 

 • Gebeurtenissen die je kende toen je de reis boekte of deze verzekering sloot en die dermate zeker zijn dat de annulatie niet meer als onverwacht kan worden beschouwd
 • De verwikkelingen of verergeringen van een bestaaande ziekte die als een normaal verloop van de ziekte kunnen worden beschouwd en gekend waren op het ogenblik dat de reis geboekt werd 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

 • het is een tijdelijke verzekering, beperkt tot de duur van de reis. De verzekering geldt gedurende maximaal 120 dagen
 • Bij de Bagageverzekering wordt de schadevergoeding verminderd met een vrijstelling van €50 per schadegeval
 • Je moet de Annulatieverzekering minstens 30 dagen voor de afreisdatum overschrijven. Voor het geheel van de kosten geldt er een standaard vergoedingslimiet van €20.000 per reis per verzekerde en €50.000 per reis voor alle gezinsleden samen
 • Onder reis verstaan wij een verplaatsing in het binnen- of buitenland met minstens 1 geboekte overnachting of waarvan aan de hand van een retourticket kan worden aangetoond dat het om een verblijf van minstens 2 aaneengesloten dagen gaat
 • Overmacht kan ingeroepen worden als een geldige reden voor uitsluiting van de waarborg

Wat zijn mijn verplichtingen? 

 • Bij het afsluiten van het contract moet je ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico bezorgen 
 • Als er zich tijdens de looptijd van het contract wijzigingen voordoen aan en het risico waarvoor je verzekerd bent, moet je dat melden 
 • Je moet alle opgenomen voorzorgsmaatregelen treffen on te vermijden dat een schadegeval zich voordoet 
 • Bij een schadegeval moet je dat melden binnen de termijn bepaald binnen de termijn bepaald in de algemene voorwaarden en alle redelijke maatregelen nemen op de gevolgen van het schadegeval te beperken

Waar ben ik gedekt?

Personenbijstand, Bagageverzekering en Annulatieverzekering in geografisch Europa, inclusief België.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je moet de premie betalen op het moment dat je de verzekering afsluit, je ontvangt hiervoor een uitnodiging tot betaling.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekeringen beginnen op de datum die in de bijzondere voorwaarden is opgegeven als begindatum van de reis, op voorwaarde dat de premie is betaald. De annulatieverzekering begint evenwel op de datum dat je de verzekering afsluit en betaald. De verzekeringen gelden voor de duur die is vermald in de bijzondere voorwaarden. De duur moet de heenreis, het verblijf ter plaatse en de terugreis omvatten.

Hoe zeg ik mijn contract op? 

De verzekeringen eindigen om 24u op de datum die in de bijzondere voorwaarden als einddatum van de reis is vermeld. De polis wordt op einddatum niet verlengd.

Een verzekeringspremie kan nooit terugbetaald worden